Văn bản thuế xuất nhập khẩuThông tư 113/2005/TT-BTC Hướng dẫn Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Quyết định Số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/07/2006 Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, nhập  khẩu ưu đãi

Biểu thuế xuất khẩu

Biểu số 1, Biểu Thuế nhập khẩu ưu đãi   (từ chương 1 đến chương 40)

Biểu số 2, Biểu Thuế nhập khẩu ưu đãi  (từ chương 41 đến chương 83)

Biểu số 3, Biểu Thuế nhập khẩu ưu đãi  (từ chương 84 đến chương 97)

Quyết định Số: 78/2006/QĐ-BTC Ngày 29/12/2006 về việc sửa đổi, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm hàng  để thực hiện nghị định thư gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO của VN.

Biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi  theo Quyết định Số: 78/2006/QĐ

Quyết định Số 02/2007/QĐ-BTC Ngày 05/01/2007 về việc sửa đổi, thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện tử

Quyết định Số 05/2007/QĐ-BTC Ngày 15/01/2007 về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng

Quyết định Số: 77/2006/QĐ-BTC Ngày 29/12/2006 về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

Quyết định Số 09/2006/QĐ-BTC Ban hành biểu thuế ưu đãi CEPT - AFTA giai đoạn 2006- 2013

Biểu thuế CEPT - AFTA giai đoạn 2006- 2013

 

Biểu thuế giá trị gia tăng theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Quyết định 25/2007/QD - BTC sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2006/QĐ-BTC ngày 28/2/2006  của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013

QĐ 26/2007/QĐ-BTC Ngày 16/4/2007 của Bộ Tài Chính về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc

Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc

QĐ 41/2007/QĐ-BTC Ngày 31/5/2007 của Bộ Tài Chính về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Hàn Quốc

Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Hàn Quốc

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS

Quyết định 20/2006/QĐ - BBCVT về   Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Quyết định 11/2007 - BBCVT về  Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Nghị Định Số:90/2007/NĐ-CP Quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam