Quy trình thủ tục Hải QuanMẫu tờ khai xuất khẩu

 

QÐ 2652/QÐ-TCHQ 21/12/2006 Ban hành Quy định tạm thời về thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh TNT đường bộ

 

QÐ 1635/QÐ-TCHQ 12/09/2006 Ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ

 

QÐ 1582/QÐ-TCHQ 29/08/2006 Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.

 

QÐ 980/QÐ-TCHQ 01/06/2006 Về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành của các quyết định số 927/QÐ-TCHQ, số 928/QÐ-TCHQ, số 928/QÐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của tổng cục Hải Quan

 

QÐ 929/QÐ-TCHQ 25/05/2006 Về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

 

QÐ 928/QÐ-TCHQ 25/05/2006 Về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

 

QÐ 927/QÐ-TCHQ 25/05/2006 Về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu

 

QÐ 874/QÐ-TCHQ 15/05/2006 Về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

 

QÐ 801/QÐ-TCHQ 03/05/2006 V/v: banh hành quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dugnj tại Cục Hải Quan các tỉnh thành phố

 

QÐ 640/QÐ-TCHQ 03/04/2006 Về việc ban hành quy trình kiểm tra, xác định giá trị tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu