Quy chế cấp giấy CN xuất xứ Hàng hóa mẫu D, E, S, AK


QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ

Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D
QĐ 2281/ 2005/QĐ-BTM Sửa đổi phụ lục 3 mẫu D
QĐ 3188/ 2005QĐ-BTM Sửa đổi quy chế và mẫu D
QĐ 23/ 2006/QĐ-BTM Sửa đổi phụ lục 3 mẫu D
QĐ 32/ 2006/QĐ-BTM Sửa đổi phụ lục 9 mẫu D
QĐ 05/ 2007/QĐ-BTM Sửa đổi phụ lục 3 mẫu D
Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu E
Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu S
QĐ 2368/ 2006/QĐ-BTM Sửa đổi mẫu S
TT 10 / 2006/ TT-BTM Sửa đổi và xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu  AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc

QUY CHẾ

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK

Phụ lục I: QUY TẮC XUẤT XỨ

Phụ lục II :  TIÊU CHÍ XUẤT XỨ CÁC SẢN PHẨM CỤ THỂ

Phụ lục III: MỘT SỐ HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI PHỤ LỤC I

Phụ lục IV: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 6 CỦA PHỤ LỤC I

Phụ lục V: THỦ TỤC CẤP C/O MẪU AK

Phụ lục VI : ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK

Phụ lục VII : HƯỚNG DẪN KÊ KHAI C/O MẪU AK

Phụ lục VIII

ĐĂNG KÝ MẪU CHỨ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN

Phụ lục IX

DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG NHÂN

Một số mẫu C/O và cách khai