Cảng biển quốc tế

Nhóm: X

Tên cảng biển Mã cảng biển Quốc gia Mã quốc gia Mã Liên hiệp
XI AN SIA CHINA PEO REP OF CN CNSIA
XI XIANG XIX CHINA PEO REP OF CN CNXIX
XIAMEN (XIAN) XMN CHINA PEO REP OF CN CNXMN
XIAOSHAN XIS CHINA PEO REP OF CN CNXIS
XINHUI XIN CHINA PEO REP OF CN CNXIN
XINING XNN CHINA PEO REP OF CN CNXNN
XUNKE XUK CHINA PEO REP OF CN CNXUK
XUZHOU XUZ CHINA PEO REP OF CN CNXUZ